ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนฤพล ไม้แดง  รหัสนักศึกษา 5712001065  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900344921   บิดานายจตุรเทพ   ไม้แดง   มารดานางรัตนกร   ไม้แดง  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
2 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
3 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
4 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
5 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
6 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
7 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 59 1.5
8 59/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
9 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 62 2
2 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
3 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 65 2.5
4 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
5 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 59 1.5
6 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 63 2
7 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 64 2
8 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 56 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
2 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
3 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 160
4 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 220