ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวณัฐมน เกษมี  รหัสนักศึกษา 5712001056  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600088220   บิดานายสำเริง   เกษมี   มารดานางรันทม   เกษมี  อายุ 26 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
2 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
3 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 66 2.5
4 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
5 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
6 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
7 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
8 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
9 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
10 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
11 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
12 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
13 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
14 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 65 2.5
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 76 3.5
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 74 3
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 67 2.5
7 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 69 2.5
8 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
9 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 73 3
10 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 68 2.5
11 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 63 2
12 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
13 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
14 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 63 2
15 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 63 2
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ช่วยกิจกรรมบริจาคโลหิต 10
2 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
3 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
4 59/1 บริจาคโลหิต 20
5 59/1 พัฒนากศน.ต.วังตะแบก 20
6 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
7 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
8 59/1 ร่วมบริจาคโลหิต 30
9 59/2 บริจาคสีย้อมผ้า 10
10 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 65
รวม 200