ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสมควร หุ่นสิงห์  รหัสนักศึกษา 5712001029  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600453021   บิดานายรวย   หุ่นสิงห์   มารดานางบุญช่วย   หุ่นสิงห์  อายุ 48 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
2 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
3 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
4 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
5 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
6 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
7 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
8 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 59 1.5
9 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
10 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
11 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
12 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
13 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 68 2.5
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 71 3
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 72 3
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 70 3
7 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 70 3
8 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
9 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
10 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 68 2.5
11 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
12 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
2 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
3 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
4 59/1 พัฒนากศน.ต.ห้วยยั้ง 175
รวม 200