ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศศิธร โตมอญ  รหัสนักศึกษา 5712000723  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600129015   บิดานายสมชาย   โตมอญ   มารดานางลำยง   โตมอญ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 66 2.5
2 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
3 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 67 2.5
4 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
5 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
6 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
7 59/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
8 59/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
9 59/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
10 59/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
11 60/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
12 60/1 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
13 60/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
14 60/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 71 3
4 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 57 1.5
5 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 71 3
6 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 65 2.5
7 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
8 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
9 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 68 2.5
10 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 70 3
11 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 67 2.5
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
2 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
3 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
4 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
5 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 10
6 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 120
7 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
รวม 220