ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาพร เหล่าทอง  รหัสนักศึกษา 5712000714  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900396734   บิดานายสมร   เหล่าทอง   มารดานางสุกัญญา   สิงห์ซอม  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
2 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
3 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
4 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
5 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
6 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
7 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
8 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
9 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
รวม 26    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 77 3.5
2 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 72 3
3 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 75 3.5
4 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 70 3
รวม 5    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0