ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวิทยา ศรีสงคราม  รหัสนักศึกษา 5712000675  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900487748   บิดานายสมคิด   ศรีสงคราม   มารดานางสำรี   มุกดา  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
2 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
3 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
4 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
2 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
3 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 64 2
4 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 74 3
5 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 59 1.5
รวม 7    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0