ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐพงศ์ พะโยม  รหัสนักศึกษา 5712000602  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600127292   บิดานายทิง   พะโยม   มารดานางทองเพียง   พะโยม  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 58 1.5
2 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
3 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 58 1.5
4 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
5 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
6 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
7 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
8 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 57 1.5
9 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 55 1.5
10 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
11 59/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 70 3
12 59/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
13 59/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 63 2
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 62 2
7 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 62 2
8 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
9 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 60 2
10 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
11 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 71 3
12 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
13 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 62 2
รวม 20    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
2 59/1 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดทำหนังสือ 20
3 59/1 พัฒนากศน.ต.พรานกระต่าย 170
รวม 200