ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัญญารัตน์ ผดุงผล  รหัสนักศึกษา 5712000536  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900545152   บิดานายสุวรรณ์   ผดุงผล   มารดานางน้อย   นันตาดี  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
2 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
3 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
4 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
5 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
6 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
7 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
8 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 67 2.5
9 59/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
10 59/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 59 1.5
11 59/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
12 60/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 64 2
13 60/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 67 2.5
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 57 1.5
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 65 2.5
7 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 68 2.5
8 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
9 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 65 2.5
10 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 62 2
11 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
12 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 62 2
13 60/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
14 60/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 66 2.5
รวม 25    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
4 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
5 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
6 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้. 5
7 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
8 61/1 ไหว้ครู 10
รวม 125