ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววิมลรัตน์ สระแก้ว  รหัสนักศึกษา 5712000527  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600139851   บิดานายแหลม   สระแก้ว   มารดานางลันทม   สมโภชน์  อายุ 15 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
2 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
3 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
4 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 61 2
5 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
6 61/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 55 1.5
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 61 2
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 58 1.5
7 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 58 1.5
8 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 62 2
9 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 58 1.5
10 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 65 2.5
11 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
12 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
13 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 59 1.5
14 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
รวม 22    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
3 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
5 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
6 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
7 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
8 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
9 61/1 ไหว้ครู 10
10 61/1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 20
รวม 200