ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางดวงใจ ชนะภัย  รหัสนักศึกษา 5712000488  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 2630800026536   บิดานายโกมล   ตาแปลง   มารดานางนภา   ตาแปลง  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
2 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 67 2.5
3 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
4 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
5 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 66 2.5
6 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 58 1.5
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 59 1.5
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 72 3
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 60 2
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 61 2
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 60 2
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0