ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสมธวัช อนันต์ศิริ  รหัสนักศึกษา 5712000479  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900468841   บิดานายไพโรจน์   อนันต์ศิริ   มารดานางลำพรวน   อนันต์ศิริ  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
2 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
3 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
4 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 59 1.5
5 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 55 1.5
6 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
7 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
รวม 12    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 55 1.5
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 57 1.5
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 56 1.5
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 57 1.5
7 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
8 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 56 1.5
9 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 60 2
10 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 55 1.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
3 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
รวม 30