ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชัยสิทธิ์ แพ่งกล่อม  รหัสนักศึกษา 5712000433  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600139134   บิดานายเอกชัย   แพ่งกล่อม   มารดานางสาวปรานอม   ศรีคะเรศ  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
2 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
3 58/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
4 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
5 59/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
6 60/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
รวม 18    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 66 2.5
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 58 1.5
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 59 1.5
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 64 2
7 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 56 1.5
8 58/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 63 2
9 59/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
10 59/2 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 64 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
2 59/1 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดทำหนังสือ 10
3 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ 7-20 มี.ค.60 20
4 60/1 โครงการปลุกป่าทำดีเพื่อพ่อ 14 กรกฎาคม 2560 10
5 60/1 พัฒนา กศน.ตำบล 5-16 มิถุนายน 2560 30
6 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
7 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4-9 กันยายน 2560 25
8 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
9 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
10 60/2 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 5
11 60/2 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
12 61/1 ไหว้ครู 10
รวม 230