ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวันชัย หนูหอม  รหัสนักศึกษา 5712000415  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 2620601024851   บิดานายวิเชียร   หนูหอม   มารดานางวงเดือน   หนูหอม  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
2 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 58 1.5
3 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 58 1.5
4 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 58 1.5
5 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
รวม 15    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 65 2.5
4 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 64 2
5 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 57 1.5
6 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 62 2
7 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 60 2
8 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 63 2
9 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
10 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
2 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
รวม 20