ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายชัยวุฒิ การะภักดี  รหัสนักศึกษา 5712000116  กลุ่ม  พรานกระต่าย(220001)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900460505   บิดานายประเทือง   การะภักดี   มารดานางสายฝน   มหึมา  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 65 2.5
3 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
4 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 58 1.5
5 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
6 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 56 1.5
7 59/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 58 1.5
8 59/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 59 1.5
9 60/1 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
รวม 27    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 59/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
2 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
3 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 60 2
4 60/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
5 60/1 พต22002 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 55 1.5
6 60/1 สค02002 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 1 63 2
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
2 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 6
3 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 26-31 กรกฎาคม 2560 25
4 60/1 พัฒนา กศน.ตำบลพรานกระต่าย 10-15 พฤษภาคม 2560 25
5 60/1 พัฒนาวัดกุฎิการาม 19-20 มิถุนายน 2560 20
6 60/1 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดของเยาวชนนอกสถานศึกษา 8-9 มิถุนายน 2560 30
7 60/1 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 1 กันยายน 2560 20
8 60/1 โครงการปรับภูมิทัศน์ห้องน้ำ กศน.อำเภอพรานกระต่าย 30
9 60/1 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20
10 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส แหล่งเรียนรู้ 7-14-21-28 กรกฎาคม 2560 15
11 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 1-8-15-22-27 มิถุนายน 25 15
12 60/1 โครงการพัฒนา กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ 4-11-18-25-31 สิงหาคม 2560 15
13 59/1 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
14 60/1 พัฒนากศน.ตำบล 19-20 มิ.ย.60 20
15 63/1 กิจกรรม พัฒนา 5 ส. กศน.ตำบลพรานกระต่าย 5
รวม 286