ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณรงค์ เงินทอง  รหัสนักศึกษา 5712000107  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600137107   บิดานายธวัช   เงินทอง   มารดานางทองเพียร   คำบรรลือ  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
2 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 62 2
3 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
4 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
5 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
6 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
7 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 63 2
8 58/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 60 2
9 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
10 58/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
11 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
รวม 28    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 65 2.5
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 67 2.5
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 56 1.5
7 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
8 58/1 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
9 58/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 61 2
10 58/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
2 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
3 59/1 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดทำหนังสือ 10
4 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 160
รวม 200