ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวพรลัดดา เพ็ชรแอ  รหัสนักศึกษา 5712000086  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1103702622923   บิดานายนิเวช   เพ็ชรแอ   มารดานางสาวพิมพ์ชนก   ฮวดพิทักษ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 81 4
2 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
3 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 69 2.5
4 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 63 2
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 67 2.5
2 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 69 2.5
3 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 55 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0