ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธัญพิสิษฐ์ การภักดี  รหัสนักศึกษา 5622000549  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900435365   บิดานายเสถียร   การภักดี   มารดานางโสภาคย์   การภักดี  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 79 3.5
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 79 3.5
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 76 3.5
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 81 4
5 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 69 2.5
6 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
7 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
8 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 79 3.5
9 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
10 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
11 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
12 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
13 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 75 3.5
14 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 72 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 75 3.5
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 69 2.5
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 80 4
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 72 3
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 80 4
9 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 76 3.5
10 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 67 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200