ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวศศิวิมล หอมมาลา  รหัสนักศึกษา 5622000437  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600135341   บิดานายอนันต์   หอมมาลา   มารดานางพนม   หอมมาลา  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 70 3
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
5 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
6 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
7 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 71 3
8 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 68 2.5
9 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
10 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
11 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
12 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 70 3
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 65 2.5
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 61 2
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 60 2
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 65 2.5
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 80 4
9 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 60 2
10 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 73 3
11 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 59 1.5
12 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 75 3.5
13 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 75 3.5
14 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 67 2.5
15 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 63 2
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส 200
รวม 200