ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวัฒน์ โตเมฆ  รหัสนักศึกษา 5622000370  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900489040   บิดานายสุเทพ   โตเมฆ   มารดานางเสนาะ   โตเมฆ  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
2 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
3 59/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
4 59/1 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
5 59/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
6 59/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 58 1.5
7 59/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
รวม 17    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 55 1.5
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 55 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 60 2
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 56 1.5
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 63 2
9 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 61 2
10 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
11 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
12 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 57 1.5
13 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
14 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 200
รวม 200