ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางปาริชาติ เกษี  รหัสนักศึกษา 5622000325  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 3640200283218   บิดานายชิน   เกษี   มารดานางก้อนตอง   ชุนบุญ  อายุ 35 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 73 3
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 72 3
5 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
6 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 70 3
7 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
8 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 66 2.5
9 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 62 2
10 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
11 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
รวม 34    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 69 2.5
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
4 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 78 3.5
5 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 78 3.5
6 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 81 4
7 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 69 2.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0