ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกฤษดา อุดมสุข  รหัสนักศึกษา 5622000307  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600135252   บิดานายชุมพร   อุดมสุข   มารดานางสมบุญ   อุดมสุข  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 63 2
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
5 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
6 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
7 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
8 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
9 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
10 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
11 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
12 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 56 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 62 2
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 72 3
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 67 2.5
9 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 60 2
10 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 64 2
11 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
12 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 70 3
13 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 59 1.5
14 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 58 1.5
รวม 21    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
2 59/1 พัฒนากศน.ต.ห้วยยั้ง 180
รวม 200