ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวปฐมาวดี ต่วนเครือ  รหัสนักศึกษา 5622000286  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600138600   บิดานายกมล   ต่วนเครือ   มารดานางสมหมาย   ต่วนเครือ  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
รวม 13    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
3 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0