ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเอกภพ เวียงระวัง  รหัสนักศึกษา 5622000268  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600138952   บิดานายยอดชาย   เวียงระวัง   มารดานางยุพา   เวียงระวัง  อายุ 16 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 66 2.5
5 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
6 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
รวม 20    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 57 1.5
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0