ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายรุ่งโรจน์ ทวนธง  รหัสนักศึกษา 5622000147  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900510391   บิดานายโปรด   ทวนธง   มารดานางร่ำไร   ไม้แดง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
2 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
3 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 62 2
4 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 62 2
5 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 65 2.5
6 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
7 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 70 3
8 58/2 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
9 58/2 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
2 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 70 3
4 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 64 2
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 59 1.5
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 66 2.5
7 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 69 2.5
8 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 60 2
9 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
10 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 62 2
11 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 65 2.5
12 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 59 1.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/1 อบรมประชาธิปไตย 20
3 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
4 59/1 พัฒนากศน.ต.เขาคีริส 140
5 61/1 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 20
6 61/2 กิจกรรมปฐมนิเทศ 5
รวม 225