ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุพรรษา รอดปฐม  รหัสนักศึกษา 5622000062  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900226448   บิดานายจอง   รอดปฐม   มารดานางสำลี   รอดปฐม  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 65 2.5
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
5 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 62 2
6 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 64 2
7 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
8 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
9 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
10 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
11 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 71 3
12 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
13 58/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
14 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 68 2.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 61 2
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 61 2
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 65 2.5
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 64 2
9 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 64 2
10 58/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
11 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 67 2.5
12 61/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 59 1.5
รวม 23    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 10
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
4 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
รวม 50