ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาววรรณภา รอดปฐม  รหัสนักศึกษา 5622000053  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900424975   บิดานายจอง   รอดปฐม   มารดานางสำลี   รอดปฐม  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 62 2
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 61 2
5 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
6 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
7 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 59 1.5
8 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
9 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
10 58/2 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 60 2
11 61/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
รวม 35    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 58 1.5
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 61 2
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 64 2
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 59 1.5
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 56 1.5
9 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 57 1.5
10 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 66 2.5
11 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 55 1.5
12 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 55 1.5
13 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 60 2
14 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
15 61/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 61 2
16 61/2 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 63 2
รวม 28    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
2 59/1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 14 10
3 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 180
4 61/2 พัฒนากศน.ตำบลท่าไม้วันที่3-11ม.ค.2562 20
5 62/1 โครงการพัฒนากศน.ตำบลท่าไม้ วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2562 25
รวม 245