ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเดชา กันเหม็น  รหัสนักศึกษา 5622000044  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600093037   บิดานายปลั่ง   กันเหม็น   มารดานางแตง   กันเหม็น  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 67 2.5
2 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
3 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 74 3
4 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 76 3.5
5 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
6 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 65 2.5
7 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 72 3
8 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 72 3
9 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
10 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
11 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 66 2.5
12 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 68 2.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 66 2.5
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 55 1.5
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 72 3
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 74 3
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
9 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 69 2.5
10 59/2 ทร02022 การทำหนังสือด้วยสองมือเรา 1 64 2
11 59/2 พว02013 สารพิษในชีวิตประจำวัน 1 68 2.5
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 ร่วมโครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ รำวงมาตรฐาน 10
2 59/2 พัฒนา กศน.อำเภอพรานกระต่าย 190
รวม 200