ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวธัญชนก ทิพย์ประสาตร์  รหัสนักศึกษา 5622000017  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620100190904   บิดานายนพดล   ทิพย์ประสาตร์   มารดานางพัชราวดี   ทิพย์ประสาตร์  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
2 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 61 2
3 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 60 2
4 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
5 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 67 2.5
6 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 58 1.5
7 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
8 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 60 2
2 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 55 1.5
3 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 59 1.5
4 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
5 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 59 1.5
6 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 61 2
7 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 56 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
2 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
รวม 220