ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายโกศล ดีบุญ  รหัสนักศึกษา 5612001053  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600129074   บิดานายประดิษฐ์   ดีบุญ   มารดานางแดง   ดีบุญ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 72 3
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 75 3.5
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
6 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
7 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 79 3.5
8 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
9 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
10 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
11 57/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 64 2
12 58/1 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 59 1.5
รวม 35    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 78 3.5
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 68 2.5
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 68 2.5
6 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
7 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 70 3
9 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 64 2
10 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 58 1.5
11 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 58 1.5
12 58/2 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 64 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 58/2 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
4 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
5 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
6 59/1 พัฒนากศน.ต.ถ้ำกระต่ายทอง 10
7 59/1 อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา 20
8 59/1 อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัดทำหนังสือ 20
9 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
10 59/1 ซ่อมแซมชั้นหนังสือ 20
รวม 150