ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางประทีป มุกดา  รหัสนักศึกษา 5612001035  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 3640300404629   บิดานายพี   แก้วเมือง   มารดานางประโลม   แก้วเมือง  อายุ 31 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 63 2
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 67 2.5
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 64 2
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 64 2
6 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 60 2
รวม 12    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 67 2.5
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 68 2.5
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 60 2
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0