ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสมหญิง น้อยสุข  รหัสนักศึกษา 5612000784  กลุ่ม  วังตะแบก(220006)

เลขที่บัตรประชาชน 1129800095150   บิดานายบุญยืน   น้อยสุข   มารดานางแก้มแหม่ม   ศิริพรม  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 69 2.5
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 78 3.5
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
6 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 73 3
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
8 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 71 3
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 74 3
11 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 61 2
12 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
13 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 71 3
14 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 66 2.5
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 75 3.5
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 73 3
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 63 2
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 64 2
6 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
7 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 77 3.5
8 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 75 3.5
9 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
10 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 66 2.5
11 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 65 2.5
12 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
13 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
3 59/1 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 10
4 59/1 ร่วมบริจาคโลหิต 30
รวม 70