ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวจันทร์แรม จิตรกลาง  รหัสนักศึกษา 5612000720  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600118013   บิดานายสมสิน   จิตรกลาง   มารดานางจำปา   จิตรกลาง  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 76 3.5
3 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 78 3.5
4 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 71 3
5 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 67 2.5
รวม 8    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 72 3
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 72 3
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0