ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายนาเวส เกตุแก้ว  รหัสนักศึกษา 5612000711  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 5620100042096   บิดานายจันทร์ดา   เกตุแก้ว   มารดานางสมจิต   ธรรมบุญ  อายุ 37 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 75 3.5
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 74 3
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 78 3.5
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
6 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
8 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 66 2.5
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 78 3.5
11 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 63 2
12 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
13 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
14 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 76 3.5
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 75 3.5
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 74 3
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 67 2.5
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 62 2
6 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 55 1.5
7 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
8 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
9 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
10 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 72 3
11 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 74 3
12 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 63 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลห้วยยั้ง 200
รวม 200