ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวขนิษฐา มาน้อย  รหัสนักศึกษา 5612000702  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600089285   บิดานายบุญรอด   มาน้อย   มารดานางสมหมาย   มาน้อย  อายุ 24 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
2 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
3 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
รวม 11    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 64 2
2 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
3 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
รวม 4    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0