ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเจตนรินทร์ ยอดโยม  รหัสนักศึกษา 5612000690  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600111876   บิดานายดิดดิ๋ว   ยอดโยม   มารดานางมาริน   ยอดโยม  อายุ 20 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 74 3
2 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 70 3
3 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
4 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 69 2.5
5 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 62 2
6 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
7 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
8 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
9 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
10 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 61 2
11 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
12 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 56 1.5
13 58/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
รวม 38    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 70 3
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 72 3
4 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 61 2
5 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 60 2
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 71 3
7 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 67 2.5
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 63 2
9 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 63 2
10 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 65 2.5
11 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 63 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนา กศน.ตำบลห้วยยั้ง 100
รวม 100