ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสายัณห์ ไม้แดง  รหัสนักศึกษา 5612000681  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1102002788020   บิดานายจำเริญ   ไม้แดง   มารดานางคนึง   ไม้แดง  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
2 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
3 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
4 57/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 65 2.5
5 57/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 61 2
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
2 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
3 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 63 2
4 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 63 2
5 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 59 1.5
รวม 10    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0