ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ จันทา  รหัสนักศึกษา 5612000672  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1629900269694   บิดานายสมพงษ์   จันทา   มารดานางฉงน   จันทา  อายุ 22 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 73 3
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 74 3
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 70 3
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
6 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 66 2.5
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
8 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 73 3
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 77 3.5
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
11 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
12 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 68 2.5
13 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 64 2
14 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 76 3.5
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 76 3.5
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 72 3
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 73 3
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 63 2
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 61 2
6 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 55 1.5
7 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 56 1.5
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 70 3
9 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 73 3
10 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 69 2.5
11 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 64 2
12 57/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 62 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนา กศน.ตำบลเขาคีรีส 200
รวม 200