ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายเชิดศักดิ์ ชมชื่น  รหัสนักศึกษา 5612000597  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1120500078651   บิดานายแหลม   ชมชื่น   มารดานางวาสนา   บัวยะ  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 61 2
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
3 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
4 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
5 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
6 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 71 3
7 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 66 2.5
8 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 68 2.5
9 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 69 2.5
รวม 21    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 68 2.5
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 68 2.5
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 69 2.5
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 61 2
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 63 2
6 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 58 1.5
7 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 63 2
รวม 8    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0