ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายสหชัย น่าชม  รหัสนักศึกษา 5612000560  กลุ่ม   เขาคีรีส(220003)

เลขที่บัตรประชาชน 1620601170515   บิดานายชู   น่าชม   มารดานางสง่า   น่าชม  อายุ 14 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
2 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 75 3.5
3 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 76 3.5
4 58/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 62 2
5 58/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 62 2
6 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 71 3
7 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
8 58/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 63 2
9 59/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
10 59/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
11 59/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 69 2.5
12 59/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
13 59/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 68 2.5
14 59/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 73 3
รวม 40    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 68 2.5
2 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 74 3
3 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 60 2
4 58/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
5 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 69 2.5
6 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 75 3.5
7 58/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 77 3.5
8 58/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 74 3
9 58/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 61 2
10 58/2 อช02007 หลักการเกษตรอินทรีย์ 2 66 2.5
11 59/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 67 2.5
รวม 19    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
2 59/1 รักษาความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 30
3 59/1 ส่งเสริมการอ่านสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 8 กันยายน 20
4 59/1 จิตอาสาพัฒนาวัด 30
5 59/2 บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร 50 วัน 20
6 59/2 สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (บริจาคกระทง) 20
7 60/1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 10
8 60/1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประจำตำบลโบราณสถานเขานางทอง 10
9 60/1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเขาคีริส 30
รวม 190