ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางอุบล น่าชม  รหัสนักศึกษา 5612000551  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600568597   บิดานายผัน   น่าชม   มารดานางกิมฮวย   น่าชม  อายุ 46 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 69 2.5
2 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 63 2
3 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
4 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 61 2
5 58/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 67 2.5
6 58/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 68 2.5
7 58/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
8 58/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
9 58/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 63 2
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 72 3
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 69 2.5
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 69 2.5
4 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 63 2
5 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 68 2.5
6 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 58 1.5
7 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 60 2
8 58/1 ทช02004 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1 73 3
9 58/1 พต22001 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 2 63 2
10 58/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
11 58/1 พว02021 สมุนไพรใกล้ตัว 1 72 3
12 58/1 พว02023 ร่างกายของเรา 1 61 2
13 58/1 สค02015 อาเซียนศึกษา 3 61 2
รวม 18    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 พัฒนากศน.ต.ท่าไม้ 20
2 59/1 พัฒนากศน.อำเภอพรานกระต่าย 15
3 59/1 รักการอ่าน 15
4 59/1 ศูนย์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20
5 59/1 ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 20
6 59/1 ค่ายประชาธิปไตย 20
7 59/1 กีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด 30
รวม 140