ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวมยุรี หมอนคุด  รหัสนักศึกษา 5612000524  กลุ่ม  ท่าไม้(220007)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600126997   บิดานายวิจัย   หมอนคุด   มารดานางบุญช่วย   คงกระพันธ์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 67 2.5
2 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 60 2
3 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 63 2
4 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
5 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 62 2
6 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
รวม 19    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 60 2
2 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 67 2.5
3 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 56 1.5
4 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 65 2.5
5 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 55 1.5
รวม 6    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0