ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวุฒิชัย อินทพงษ์  รหัสนักศึกษา 5612000449  กลุ่ม  ห้วยยั้ง(220004)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600124111   บิดานายมาริน   อินทพงษ์   มารดานางชูศรี   อินทพงษ์  อายุ 18 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
3 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 76 3.5
4 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 66 2.5
5 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 60 2
6 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 65 2.5
7 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 68 2.5
8 57/1 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 64 2
9 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 62 2
10 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
11 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 64 2
12 57/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
13 58/2 พท21001 ภาษาไทย 4 63 2
รวม 39    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 62 2
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 63 2
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 63 2
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 62 2
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 59 1.5
6 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 56 1.5
7 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 62 2
8 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
9 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 74 3
10 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 72 3
11 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 73 3
12 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 63 2
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 59/1 โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนชวนเพื่อนใส่ใจการศึกษา 10
2 59/1 พัฒนากศน.อ.พรานกระต่าย 5
3 59/1 พัฒนากศน.ต.ห้วยยั้ง 85
รวม 100