ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายกฤษฏิ์พล ศิริพล  รหัสนักศึกษา 5612000289  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600118358   บิดานายเสมียน   ศิริพล   มารดานางมานัส   ศิริพล  อายุ 19 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 64 2
2 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 69 2.5
3 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
4 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
5 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 63 2
6 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 64 2
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 62 2
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 61 2
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 59 1.5
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 58 1.5
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 61 2
6 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 59 1.5
7 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 57 1.5
8 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
รวม 12    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0