ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายวันเฉลิม คำบรรลือ  รหัสนักศึกษา 5612000131  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600090691   บิดานายจารึก   คำบรรลือ   มารดานางสุมาลี   คำบรรลือ  อายุ 23 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 75 3.5
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 79 3.5
3 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 74 3
4 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
5 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 72 3
6 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
7 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 65 2.5
8 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 65 2.5
9 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 56 1.5
10 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 57 1.5
11 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 57 1.5
12 57/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 68 2.5
13 58/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 61 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 77 3.5
2 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 70 3
3 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 56 1.5
4 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 56 1.5
5 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 72 3
6 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 69 2.5
7 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
8 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 65 2.5
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0