ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปรีดา มะลิพรม  รหัสนักศึกษา 5612000122  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600111574   บิดานายจเร   มะลิพรม   มารดานางจุฑามณี   มะลิพรม  อายุ 21 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 74 3
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 82 4
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 76 3.5
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 86 4
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 78 3.5
6 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 70 3
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 72 3
8 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 78 3.5
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 78 3.5
11 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 69 2.5
12 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 63 2
13 57/2 พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 60 2
รวม 36    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 77 3.5
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 83 4
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 72 3
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 63 2
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 67 2.5
6 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 57 1.5
7 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 62 2
8 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 62 2
9 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 77 3.5
10 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 70 3
11 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 76 3.5
12 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 66 2.5
รวม 17    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200