ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวทิราภรณ์ มาน้อย  รหัสนักศึกษา 5612000113  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131184   บิดานายเที่ยง   มาน้อย   มารดานางดอกรัก   มาน้อย  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 73 3
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 65 2.5
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 71 3
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 75 3.5
6 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 65 2.5
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
8 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 74 3
9 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
10 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 73 3
11 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 65 2.5
12 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 61 2
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 69 2.5
2 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 66 2.5
3 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 70 3
4 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 70 3
5 56/2 อช02015 การเกษตรผสมผสาน 2 56 1.5
6 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 59 1.5
7 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 59 1.5
8 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 65 2.5
9 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 69 2.5
10 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 70 3
11 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 70 3
รวม 16    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200