ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุภาภรณ์ ศรีสวัสดิ์  รหัสนักศึกษา 5612000092  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600131117   บิดานายสมชาย   ศรีสวัสดิ์   มารดานางวรรณภา   ศรีสวัสดิ์  อายุ 17 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 60 2
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 61 2
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 57 1.5
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 55 1.5
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 61 2
6 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 59 1.5
7 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 66 2.5
8 57/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 63 2
9 57/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 75 3.5
10 57/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 69 2.5
11 58/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 61 2
12 58/1 พท21001 ภาษาไทย 4 67 2.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 58 1.5
2 57/1 พต22005 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ 2 58 1.5
3 57/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 57 1.5
4 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 69 2.5
5 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 73 3
6 57/2 ทร02018 มาเรียนรู้กับภูมิปัญญากันเถอะ 1 73 3
7 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 70 3
รวม 11    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 58/1 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 100
2 58/2 ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย(ลอยกระทง) 20
รวม 120