ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายปัญญา ไฝเพชรดี  รหัสนักศึกษา 5612000074  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 2110400028111   บิดานายลำยงค์   ไฝเพชรดี   มารดานางยุพิน   ไฝเพชรดี  อายุ 25 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 65 2.5
2 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 74 3
3 56/1 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 75 3.5
4 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 79 3.5
5 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 74 3
6 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 64 2
7 56/2 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 61 2
8 56/2 พท21001 ภาษาไทย 4 64 2
9 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 71 3
10 57/1 สค21001 สังคมศึกษา 3 57 1.5
11 57/1 อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4 56 1.5
12 57/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 67 2.5
รวม 32    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 70 3
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 76 3.5
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 64 2
4 56/2 ทร02017 Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน 1 55 1.5
5 56/2 ทร02019 เทคนิคการใช้ห้องสมุดประชาชน 1 57 1.5
6 57/2 พว02017 เทคโนโลยีชีวภาพ 2 67 2.5
7 57/2 ทร02021 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 1 72 3
8 57/2 ทร02020 เรียนรู้กับปราชญ์/ผู้รู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 63 2
รวม 9    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 57/2 พัฒนากศน.ตำบลถ้ำกระต่ายทอง 200
รวม 200