ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นางสาวน้ำผึ้ง ธนูพล  รหัสนักศึกษา 5612000065  กลุ่ม  ถ้ำกระต่ายทอง(220002)

เลขที่บัตรประชาชน 1620600059815   บิดานายทูน   ธนูพล   มารดานางทองชิน   ธนูพล  อายุ 27 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 68 2.5
2 56/1 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 60 2
3 56/1 สค21003 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 1 73 3
4 56/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 57 1.5
5 56/2 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 55 1.5
6 56/2 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 59 1.5
รวม 14    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 56/1 พท03015 เอกลักษณ์ภาษาถิ่นอำเภอพรานกระต่าย 1 64 2
2 56/1 พว02003 พลังงานทดแทน 1 61 2
3 56/1 อช02010 การขยายพันธุ์พืช 1 67 2.5
รวม 3    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0