ใบแสดงผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย  สำนักงาน ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกำแพงเพชร

ชื่อ-นามสกุล นายธวัชชัย โมลาลาย  รหัสนักศึกษา 5522000939  กลุ่ม  หนองหัววัว(220005)

เลขที่บัตรประชาชน 3620600437913   บิดานายเมียด   โมลาลาย   มารดานางวาสนา   โมลาลาย  อายุ 35 ปี

วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 55/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 64 2
2 55/2 พค21001 คณิตศาสตร์ 4 60 2
3 55/2 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 58 1.5
4 55/2 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 62 2
รวม 10    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1
รวม 0    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1
รวม 0